Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
MOSiR Krasnystaw zobowiązuje się do
poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie
wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony
powierzonych nam danych osobowych
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, iż:
 
1.
Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOSiR Krasnystaw, adres: ul. Piłsudskiego 52a, 22-300 Krasnystaw, Telefon: 82 576 22 03, e-mail:
 
W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług MOSiR za pośrednictwem
innych Podmiotów, także te Podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie ich udostępnienia przez Panią/Pana. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez w/wym. podmioty powinna Pani / Pan uzyskać bezpośrednio od tych Podmiotów.
 
2.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
MOSiR „Krasnystaw” powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych: e-mail: mosir@i-iod.pl
 
3.
Cele przetwarzania danych osobowych:
MOSiR Krasnystaw będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów,
- na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:
- realizacji usług rekreacyjnych i sportowych,
- realizacji imprez okolicznościowych,
- udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, sportowych,
- wynajmu lokali
- na mocy art. 6 ust. 1 lit c i f RODO, w celu:
  •     zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, min. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym, wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.
4.
Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:
MOSiR Krasnystaw będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe:
na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami (przy usłudze korzystania z basenu, hali sportowej i innych obiektów zarządzanych przez MOSiR) – w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na terenach sportowo rekreacyjnych, kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług MOSiR, a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO
oraz wizerunku z monitoringu w strefach publicznych – na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług MOSiR Krasnystaw.
 
5.
Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:
- pracownikom i współpracownikom MOSiR posiadającym upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych,
- podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług MOSiR na podstawie Pani/Pana dyspozycji,
- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla MOSiR w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania),
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 
6.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
MOSiR nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz
Islandia, Norwegia i Liechtenstein)
 
7.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
MOSiR będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do
zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie
przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń. Dane przetwarzane w ramach monitoringu obiektów sportowo rekreacyjnych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 30 dni, po czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia.
Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.
 
8.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych MOSiR. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
9.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody. Zakres profilowania może być realizowany przez Administratora Danych Osobowych oraz osoby przetwarzające dane w ramach usług pośrednictwa w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na ten cel.
 
10.
Stosowanie plików „cookies”:
Strony internetowe obsługiwane przez MOSiR pod adresami: mosirkrasnystaw.pl korzysta z tzw. „cookies”.
Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies”
w swojej przeglądarce. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisów obsługiwanych przez MOSiR.
MOSiR zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności,
w związku z czym zapraszamy do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji lub skorzystaniem z usług.